Keo chống xoay

PERMABOND® HM160 Keo Chống Xoay Yếm Khí

 • Mã sản phẩm: HM160
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

PERMABOND® A1046 Keo chống xoay yếm khí

 

 • Mã sản phẩm: PERMABOND® A1046 Anaerobic Retainer
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 50ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

PERMABOND® A118 Keo chống xoay yếm khí

 

 • Mã sản phẩm: PERMABOND® A118
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 50ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

PERMABOND® A126 Keo chống xoay yếm khí

 

 • Mã sản phẩm: PERMABOND® A126
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 50ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

PERMABOND® F201HV Keo chống xoay yếm khí

 • Mã sản phẩm: Permabond® F201HV
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 50ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

PERMABOND® F202 Keo Chống Xoay Yếm Khí

 • Mã sản phẩm: Permabond® F202
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 50 ml
Xem chi tiết

PERMABOND® A134 Chất kết dính kỵ khí

 

 • Mã sản phẩm: PERMABOND® A134
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 50ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

PERMABOND® F201 Chất Giữ Kỵ Khí

 

 • Mã sản phẩm: PERMABOND® F201 Anaerobic Retainer
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 200ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

PERMABOND® HH040 PURE NSF 61 Chất Khóa Kỵ Khí Được Phê Duyệt

 • Mã sản phẩm: Permabond® HH040 PURE
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói:
 • Thời hạn sử dụng: 25 ml
Xem chi tiết

PERMABOND® HH167 Chất Khóa Kỵ Khí

 • Mã sản phẩm: Permabond® HH167
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 75 ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

PERMABOND® HL138 Hợp Chất Giữ Kỵ Khí

 • Mã sản phẩm: PERMABOND® HL138
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 50 ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết

PERMABOND® HM135 Hợp Chất Giữ Kỵ Khí

 • Mã sản phẩm: PERMABOND® HM135
 • Nhà sản xuất: Permabond
 • Quy cách đóng gói: 50ml
 • Thời hạn sử dụng:
Xem chi tiết