Đóng gói

Mã sản phẩm: ULTIMUS V

Nhà sản xuất: Nordson

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: 3M Scotch 600

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 1/2 X 72yd

Thời hạn sử dụng: 18 tháng

Mã sản phẩm: 3M 8981

Nhà sản xuất: 3M

Quy cách đóng gói: 55m hoặc 330m/cuộn

Thời hạn sử dụng: 18 tháng

Mã sản phẩm: Dymax Porta Ray 400

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 20.3 cm x 12.7 cm x 41.9 cm

Thời hạn sử dụng: 1,000 hours typical

Mã sản phẩm: DYMAX 328201

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 10cc

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Dymax P3783

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 30cc

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Dymax 35286

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Dymax 38560

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Mã sản phẩm: Dymax 6-630

Nhà sản xuất: Dymax

Quy cách đóng gói: 10G

Thời hạn sử dụng: 12 tháng